ഗ്രേറ്റർ റോചെസ്റ്റർ മലയാളീ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം . GRAMNY പശ്ചിമ ന്യൂയോർക്കിലെ റോചെസ്റ്റർ , ഫിംഗർ ലേക്‌സ്‌ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മലയാളി സമൂഹത്തെ സാംസ്കാരികപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും ഏകോപിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്